Žádost o vydání souhlasného stanoviska

Žádost o vydání souhlasného stanoviska zasílá pořadatel akce (dále také žadatel) výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře žádosti o vydání souhlasného stanoviska a doloží požadované přílohy.

Žadatel odesláním žádosti o vydání souhlasného stanoviska prohlašuje, že se seznámil s Metodikou ČAPPP pro vydávání souhlasných stanovisek; stručný výtah z Metodiky:

  1. Je-li akce rozdělena do několika dílčích částí tvořících jeden tematický celek (např. úvodní kurz a na něj tematicky navazující kurz, nebo jedno základní nosné téma probírané z různých úhlů pohledu), považují se jednotlivé dílčí části za samostatné akce pouze v případě, že následných akcí se lze zúčastnit bez absolvování části předchozí. Žádost je pak posuzována jako jedna akce a stanovisko je vydáváno k celé akci jako celku.
        
  2. Pořádání stejné akce (název, program, lektor, hodinová dotace) ve více termínech je posuzováno jako jedna akce a souhlasné stanovisko vydáváno na všechny v žádosti uvedené termíny. ČAPPP bude tímto způsobem posuzovat pouze žádosti s maximálním množstvím 10 termínů pro stejnou akci (první termín + max. 9 dalších termínů stejné akce).
        
  3. Žadatel je povinen k žádosti přiložit program akce, anotaci, učební plán akce včetně stručného obsahu jednotlivých dílčích bodů učebního plánu, jméno (jména) přednášejících, dále musí v žádosti uvést datum a místa konání akce, časový harmonogram, označit příslušné zdravotnické povolání, pro které je akce určena.
        
  4. Posudky žádostí o souhlasná stanoviska jsou zpoplatněny. Výši poplatku stanoví prezidium ČAPPP, zpravidla pro kalendářní rok. Poplatek, který je vypočtený po vyplnění elektronické žádosti, musí být uhrazen bezhotovostním převodem a doklad o zaplacení (potvrzení o platbě) musí být přiložen k odesílané žádosti. Výše poplatku a číslo bankovního účtu je zveřejněno na webových stránkách v sekci Posudková komise.

Vyplněný formulář žádosti o vydání souhlasného stanoviska včetně dokladu o zaplacení (ve formátu PDF, vygenerovaný např. z internetového bankovnictví) a dalšími povinnými přílohami (viz tučný text v odst. iv.) žadatel odešle na e-mail herman@curatio.cz.