Supervize

„Já na filmu pracuju jako tzv. supervising editor neboli vrchní střihač. To znamená, že nestříhám, ale pouze dohlížím. Zkrátka do toho kecám.“ M. Janek (Cinema 10/2001)

Co supervize je?

Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad účinností péče o klienta/pacienta a kvalitou práce a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce a sebereflexe (uvědomovaného sebevnímání) stavů, do kterých ho práce s lidmi uvádí. Supervize není expertní činnost, v rámci níž by supervizor pracovníkovi říkal, co má či nemá dělat.

K čemu je supervize dobrá?

Úkolem supervize je zkvalitňovat úroveň práce v dané odbornosti. Hlavními funkcemi supervize je řízení, vzdělávání a podpora.

 • Do řídící funkce supervize spadá hodnocení a posuzování pracovníkova výkonu. Cílem není získat představu opracovníkově výkonu pro pozdější interní hodnocení ze strany nadřízených, ale pochopení profesionálních hodnot.
 • Supervize je formou předávání zkušeností z praxe. Cílem je rozvoj odbornosti.
 • Podpůrná funkce supervize znamená spolu-nesením pracovní zátěže, sdílením, předáváním pracovního odhodlání a naděje. Cílem je dobré zvládání profesních nároků.

Jaké typy supervize můžeme požadovat?

 1. Supervize odborná, případová – zaměřuje se na konkrétní případ, na klienta. Cílem je v tomto případě rozvoj schopnosti reflexe a sebereflexe vlastní práce s cílem zkvalitnit péči o klienta. V porovnání s metodickým vedením se zaměřuje více na osobnost pracovníka, nikoli na „technické“ řešení klientova problému.
 2. Supervize týmová – jejím cílem je růst pracovníka v kontextu pracovního týmu, pracovní skupiny. I zde je cílem rozvoj pracovníkovy schopnosti sebereflexe a reflexe vlastního fungování v týmu.
 3. Supervize manažerská, supervize řízení  – Řízení je svého druhu prací s lidmi a proto je vhodné a žádoucí i tuto činnost supervidovat. Supervize řízení se rovněž zaměřuje na osobnost supervidovaného, nikoli na slabosti a limity týmu, který supervidovaný řídí. (Tento typ supervize nenabízíme.)

Jak supervize probíhá – z čeho si můžeme vybírat?

 1. Individuální supervize – setkání „supervizor – supervidovaný“
 2. Skupinová supervize – skupinová práce týmu (max. 15 osob)
 3. Individuální supervize ve skupině – propojení obou předchozích typů práce

Základem dobré spolupráce je supervizní kontrakt – tedy dohoda o supervizi. Kontrakt by měl obsahovat typ a formu domluvené supervize, místo a četnost setkávání, dohodu o ceně, způsob a formu zápisu supervizních zpráv, práva a povinnosti zúčastněných stran, důvody pro odstoupení od smlouvy a podobně. Součástí kontraktu je i doba, na níž se supervize sjednává. Mimo tyto technické informace může být součástí kontraktu i definování cíle supervize (kam chceme dojít, kam se chceme posunout) a zakázky supervidovaných (očekávání od supervizora).

Co je výstupem supervize?

Výstupem supervize je supervizní zpráva. Tato zpráva obsahuje informace o tématu supervize, o cíli setkání, průběhu supervize, závěrečné výstupy a doporučení a v některých případech i reflexi supervidovaných – tedy hodnocení supervize a sebereflexi.
Druhým možným – nikoli nezbytným – výstupem mohou být supervizní záznamy zúčastněných. Jde o individuální záznam ze supervize, který je k dispozici především samotnému supervidovanému a slouží mu jako spojnice mezi jednotlivými supervizními setkáními.

Etika supervizora

Supervize je rovněž prací s lidmi a jako taková má svá pravidla a etická doporučení. Pro lepší představu o tom, jakým způsobem by měl supervizor jednat a jak by se měl v zařízení chovat můžete nahlédnout do Etického kodexu:
www.supervize.eu/…sady_cis.pdf
www.supervize.eu/…sady_eas.pdf

Jak si supervizi domluvit?

1. na e-mail adrese hermanova@curatio.cz strukturovaně uvést:

 • svou představu a požadavky na supervizi
 • požadovaný typ a forma supervize
 • název pracoviště a místo kde by supervize měla probíhat
 • oblast působnosti a cílová skupina, které bude supervize určena
 • jaký rozsah a frekvenci supervize předpokládáte
 • kontakt na Vás
 • další informace, o kterých si myslíte, že jsou důležité – předchozí zkušenost se supervizí a podobně.

2. Vzhledem k tomu, že mnoho vedoucích pracovníků a zaměstnanců dosud nemá dostatečné informace o supervizi, doporučujeme v prvním kroku absolvovat krátké seznámení se supervizí – seminář o supervizi, ve kterém získáte všechny potřebné informace pro rozhodování jak – a zda vůbec – postupovat dále. Seminář o supervizi lze domluvit a objednat.

S využitím materiálu:
Případová supervize, B. Baštecká, 2002. Připravil: Mgr. Matěj Černý