Kreditní systém

Kreditní systém pro kontrolu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Senát Parlamentu České republiky dne 8. 6. 2017 schválil novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, prezident novelu podepsal dne 21. 6. 2017. Novelou zákona č. 96/2004 Sb. k 1. 9. 2017 končí systém registrace nelékařských zdravotnických pracovníků u NCO NZO v Brně a rovněž se bez adekvátní náhrady ruší kontrola jejich celoživotního vzdělávání formou kreditního systému. Ruší se tedy vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, ruší se bez náhrady vyhláška č. 423/2004 Sb. a ruší se Registr v NCO NZO v Brně.

Údaje vedené v brněnském registru nelékařských zdravotnických pracovníků převede NCO NZO do Národního registru zdravotnických pracovníků, který vznikl novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016 Sb.). Národní registr zdravotnických pracovníků je vedený nezávisle na celoživotním vzdělání a žádné kredity sledovat nebude.

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z. s. nebude od 14. 8. 2017 přijímat žádosti o vydání souhlasného stanoviska a posudková komise od 1. 9. 2017 přeruší svou činnost do doby, než odpovědné vládní instituce rozhodnou o jiném způsobu evidence celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

-----------------------------------------------------------------------

Aktuální problematika vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, jak ji řeší platný zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních:

Díl 2: Celoživotní vzdělávání

§ 53

(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání. Ministerstvo oznámí Evropské Komisi znění právních předpisů upravujících celoživotní vzdělávání.

(2) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.

§ 54

(1) Formy celoživotního vzdělávání jsou

a) specializační vzdělávání,

b) certifikované kurzy,

c) inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti; inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti, mohou pořádat také poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy v příslušném oboru,

d) odborné stáže v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a dovednosti,

e) účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích,

f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování standardu nebo nového postupu,

g) e-learningový kurz, nebo

h) samostatné studium odborné literatury.

(2) Za celoživotní vzdělávání se pro účely tohoto zákona považuje také studium navazujících studijních programů. Navazujícím studijním programem se pro účely tohoto zákona rozumí akreditovaný doktorský studijní obor, akreditovaný magisterský nebo akreditovaný bakalářský studijní obor nebo studijní obor vyšší odborné školy, který je zdravotnického zaměření nebo svým zaměřením úzce souvisí s odborností příslušného zdravotnického pracovníka a je absolvován po předchozím získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

(3) Celoživotní vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až d) uskutečňují akreditovaná zařízení; ostatní formy celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 mohou zabezpečovat poskytovatelé zdravotních služeb nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně právnických osob v působnosti jiných resortů než ministerstva.

(4) Účast na celoživotním vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

(5) O účasti v jednotlivých formách celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) pořadatel vydá potvrzení. Pořadatel celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. c) až e) vede evidenci účastníků celoživotního vzdělávání jím organizovaného a na základě žádosti ministerstva, popřípadě pověřené organizace, poskytne údaje z této evidence.

----------------------------------------------------------------------- 
     

Naše doporučení pro nelékařské zdravotnické pracovníky:
Celoživotní vzdělávání je i nadále povinné, ale forma a evidence není zatím oznámena. Pořadatel vzdělávacích akcí vystaví účastníkům potvrzení o účasti. Uschovejte si doklady o účasti na vzdělávacích akcích pro pozdější doložení vašeho celoživotního vzdělávání.

Další informace najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.