Akreditované vzdělávací programy

Nabídka vzdělávání – stáhněte si do svého počítače aktuální nabídku vzdělávacích programů pro rok 2017 ve formátu PDF.

 

Následující vzdělávací programy jsou určeny pracovním týmům a skupinám pracovníků

  • vedoucí pracovníci v zařízeních sociální služby
  • sociální pracovníci
  • zdravotničtí pracovníci v sociálních službách, zvláště všeobecné sestry
  • pracovníci v sociálních službách, včetně kvalifikačního vzdělávání
  • zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních.

Kliknutím na název kurzu si otevřete anotaci kurzu a můžete si kurz pro svou organizaci objednat. Nikam nemusíte jezdit, lektor přijede za vámi do vašeho zařízení. Pro menší počty účastníků nebo pro individuální zájemce je určena nabídka otevřených kurzů.

 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách obdrží v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, kterým prokazují počet hodin vzdělávání a naplnění povinnosti dalšího vzdělávání.

 

Management, lidské zdroje Akreditace Vyučovací
hodiny
Max. počet
účastníků
Vedení lidí v organizacích SP 8 20
Vedení týmů – základy dobré týmové práce 8 20
Jak úspěšně jednat s lidmi 8 20
Komunikace manažera 16 20
Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců PC,SP,VP 6 30
Motivace a hodnocení pracovníků SP 7 24
Řízení změn v sociálních službách SP,VP 8 30
Marketing sociálních služeb SP 14 24
Úloha kvality, standardy péče SP 15 30
Úvod do právní problematiky v sociálních službách PC,SP 6 30
Vedení pracovní porady 6 30
Pochvala a kritika jako nástroje řízení 6 30
Standardy pro dlouhodobou ošetřovatelskou péči a audit 6 30
Přijímání pracovníků, hodnotící pohovory 6 24
Manažerské chyby v každodenní praxi 8 30
Psychologie, komunikace a etika Akreditace Vyučovací
hodiny
Max. počet
účastníků
Syndrom vyhoření SP,PC,VP,PP 8 30
Péče o pečující v sociálních službách SP,PC,VP,PP 8 30
Hranice mezi profesním a osobním životem PC,SP,VP 6 30
Normy chování na pracovišti I. PC,SP,VP 8 30
Komunikace v týmu SP,PC,VP 8 24
Práce s rodinou klienta SP,PC,VP 8 30
Motivace seniorů k účasti na péči SP,PC,VP,PP 8 30
Komunikace se seniory SP,PC,VP,PP 8 24
Komunikace s lidmi s handicapem 8 24
Komunikace s afektivním a psychotickým klientem SP,PC,VP,PP 8 30
Komunikační bariéry PC,SP,VP 8 30
Emoce a komunikace v zátěžových a krizových situacích 8 30
Konflikty a jejich zvládání SP,PC,VP,PP 8 30
Komunikace s „problémovými typy“ klientů SP,PC,VP,PP 8 24
Úzkostný klient v sociálních službách v kazuistikách a příkladech dobré praxe 8 30
Osobnost – od normy k poruše SP,PC,VP 8 30
Úvod do krizové intervence SP,PC,VP,PP 8 24
Eticky myslet, lidsky pečovat SP,PC,VP,PP 8 30
Podpora lidské důstojnosti jako funkce sociální práce SP,PC,VP,PP 8 30
Spirituální péče v sociálních službách SP,PC,VP,PP 8 30
Empatie a naslouchání SP,PC,VP,PP 8 24
Agresivní chování a násilí v sociálních službách I. SP,PC,VP 6 30
Alternativní metody komunikace I. SP,PC,VP,PP 6 30
Alternativní a augmentativní komunikace II. požádáno 8 30
Úvod do problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb PC,SP,VP 8 30
Vztahová manipulace SP,PC,VP,PP 6 30
Komunikace s alkoholikem 6 30
Multikulturní přístup – romské tradice a zvyky 6 30
Podpora a péče o klienta Akreditace Vyučovací
hodiny
Max. počet
účastníků
Základy první pomoci PC,SP,VP,PP 6 30
Život ohrožující stavy PC,SP,VP,PP 6 30
Úvod do péče o klienty v domovech se zvláštním režimem PC,SP,VP 8 30
Gerontopsychiatrická   péče SP,PC,VP,PP 8 30
Bazální stimulace – základní kurz PC,SP,PP 24 20
Bazální stimulace – navazující kurz PC,SP,PP 16 20
Prvky bazální stimulace v praxi PC,SP 8 24
Bobath koncept – stimulace klientů s poruchami hybnosti SP,PC,PP 8 30
Práva uživatelů sociálních služeb PC,SP,VP 6 30
Práce s riziky při poskytování sociálních služeb PC,SP,VP 6 30
Biografická anamnéza podle modelu E. Böhma PC,SP,VP,PP 8 30
Využití vzpomínek při práci se seniory PC,SP,VP,PP 8 30
Úvod do paliativní péče v sociálních službách SP,PC,VP 8 30
Úvod do problematiky umírání a smrti v práci poskytovatelů sociálních služeb PC,SP,VP,PP 8 30
Péče o klienty s demencí SP,PC,PP 8 30
Základy péče o klienty s cukrovkou v sociálních službách PC,SP,PP 8 30
Základy péče o klienty s Parkinsonovou chorobou PC,SP,PP 6 30
Péče o klienty po cévní mozkové příhodě PC,SP,PP 6 30
Péče o imobilní klienty PC,SP,PP 8 30
Péče o klienty s inkontinencí PC,VP,PP 6 30
Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb PC,SP,PP 8 30
Sexualita a její význam v seniorském věku PC,SP,VP,PP 8 30
Výživa ve stáří 8 30
Prevence infekčních onemocnění PC,SP,VP,PP 6 30
Péče o klienty se stomií na zažívacím traktu 6 30
Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb PC,SP,PP 6 30
Choroby ve stáří, prevence, projevy a specifika péče 8 30
Základy rehabilitační péče v sociálních službách PC,SP,PP 8 26
Pády seniorů a jejich prevence SP,PC,PP 6 30
Trénink kognitivních funkcí v péči o seniory PC,SP,VP,PP 8 24
Psychiatrické minimum I. PC,SP,VP,PP 8 30
Psychiatrické minimum II. PC,SP,VP,PP 8 30
Psychiatrické minimum III. PC,SP,VP,PP 8 30
Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti PC,SP,VP,PP 8 30
Volnočasové aktivity klientů sociálních služeb PC,SP,PP 8 24
Využití hudebních aktivit v sociálních službách PC,SP,PP 8 24
Individuální plánování sociálních služeb PC,SP,VP 8 30
Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem PC,SP,VP 8 30
Řízení rizik, rizikové plány PC,SP,VP 8 30
Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe PC,SP,VP 8 30
Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních sociální služby 8 30
Jednání se zájemcem o službu 6 30
Péče o dutinu ústní u nesoběstačného klienta 4 30
Péče o klienty s kožním defektem 6 30
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Akreditace Vyučovací
hodiny
Max. počet
účastníků
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách PK 160 24